Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Vai trò của công tác thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình

11/04/2021

Thí nghiệm vật liệu xây dựng

1. Các căn cứ pháp lý khẳng định vai trò của thí nghiệm trong thực tiễn sản xuất.

- Luật xây dựng

+ Điều 76: Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng công trình quy định:

Nhà thầu xây dựng phải có nghĩa vụ

   d) Kiểm định vật liệu, sản phẩm xây dựng;

- Căn cứ pháp lý

Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình yêu cầu năng lực của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng như sau:

Tổ chức, cá nhân khi tham gia các lĩnh vực sau đây phải có đủ điều kiện về năng lực:

a. Lập dự án đầu tư XD công trình;   

b. Quản lý dự án đầu tư XD công trình;

c. Thiết kế quy hoạch xây dựng;         

d. Thiết kế xây dựng công trình;

đ. Khảo sát xây dựng công trình;       

e. Thi công xây dựng công trình;

g. Giám sát thi công xây dựng công trình;

h. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

i.  Kiểm định chất lượng công trình xây dựng;

k. Chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

Năng lực của các tổ chức, cá nhân nêu trên được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ hành nghề hoặc các điều kiện về năng lực phù hợp với công việc đảm nhận.

Quyết định 22/2008/QĐ-BGTVT: Quy chế giám sát trong ngành giao thông vận tải.

  + Yêu cầu tư vấn giám sát  phải kiểm tra năng lực thí nghiệm trước khi khởi công, thi công công trình.

Quyết định 14/2008/QĐ-BGTVT: Ban hành Quy định công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông.

Quyết định 11/2008/QĐ-BXD: Ban hành Quy định công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

+ Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng là phòng thí nghiệm thực hiện các thí nghiệm, cung cấp các số liệu kết quả thí nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu chất lượng vật liệu và công trình xây dựng.

+ Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận là phòng thí nghiệm được Bộ Xây dựng hoặc Văn phòng Công nhận chất lượng – Tổng Cục Đo lường chất lượng tổ chức xem xét, đánh giá và quyết định công nhận năng lực phòng thí nghiệm với mã số LAS-XD hoặc VILAS. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải đăng ký hoạt động và được công nhận mới có giá trị pháp lý để cung cấp các số liệu thí nghiệm.

+ Năng lực phòng thí nghiệm là khả năng hoạt động của phòng thí nghiệm, được đánh giá thông qua các tiêu chí về: không gian và môi trường làm việc của phòng thí nghiệm; trang thiết bị thí nghiệm và khả năng thực hiện của nhân viên thí nghiệm tương ứng với các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử; khả năng tổ chức và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm; hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm.

2. Hệ thống chứng nhận 

Hệ thống LAS-XD

Hệ thống VILAS

- Cơ quan đánh giá công nhận:

   + Bộ Xây dựng

- Chuẩn mực để đánh giá:

   + Phù hợp với tiêu chuẩn: TCXDVN 297:2003 “Phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng – Tiêu chuẩn công nhận”.

 

- Cơ quan đánh giá công nhận:

   + Văn phòng Công nhận chất lượng – Tổng cục Đo lường – Chất lượng

- Chuẩn mực để đánh giá:

+ TCVN ISO/IEC 17025:2005 “Yêu cầu chung năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn”.                    

 

3. Các yêu cầu đối với phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng được công nhận

a- Phạm vi hoạt động:

- Chỉ có quyền thực hiện những thí nghiệm ghi trong danh mục trong quyết định công nhận.

b. Tổ chức và quản lý:

- Phòng thí nghiệm phải có quyết định thành lập của 1 tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền.

c. Đảm bảo chất lượng

- Phải có đủ trang thiết bị, tay nghề và trình độ quản lý, đảm bảo các số liệu và kết quả thí nghiệm đã công bố là chuẩn xác, sai số nằm trong phạm vi quy định của tiêu chuẩn tương ứng.

d. Lực lượng cán bộ

- Phải có Trưởng phòng, các phó phòng (nếu có), một số công nhân, TNV cho mỗi lĩnh vực TN và những cán bộ cần thiết khác.

- Trưởng, phó phòng phải có trình độ đại học chuyên ngành xây dựng và được đào tạo về quản lý PTN

e. Diện tích mặt bằng

- Diện tích mặt bằng: Phải có diện tích mặt bằng tối thiểu, đạt yêu cầu về điều kiện môi trường làm việc. Diện tích tối thiểu cho mỗi lĩnh vực thí nghiệm không dưới 15m2. Nếu là PTN tổng hợp, diện tích mặt bằng tối thiểu không dưới 30m2.

f. Môi trường

- PTN phải có điều kiện môi trường thoả mãn yêu cầu, có chỗ lưu mẫu theo quy định.

g. Quản lý chất lượng

- Phải xây dựng hệ thống QLCL theo ISO 9001 hoặc theo ISO/IEC 17025.

h. Trang thiết bị

- Phải đáp ứng các trang thiết bị theo yêu cầu của từng tiêu chuẩn thí nghiệm quy định (tham khảo phụ lục TCXDVN 297:2003).

i. Tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn thí nghiệm

- PTN phải có đầy đủ tiêu chuẩn, phương pháp thử hoặc tài liệu hướng dẫn thí nghiệm tương đương.

j. Quản lý mẫu thử

- PTN phải có nơi lưu mẫu, bảo quản mẫu, bảo dưỡng mẫu theo đúng yêu cầu quy định của mỗi phương pháp thử

k. Lưu hồ sơ

- PTN phải lưu giữ hồ sơ báo cáo kết quả đã công bố tối thiểu 5 năm, trường hợp đặc biệt có quy định riêng.

4. Vai trò của thí nghiệm đối với công tác nghiên cứu

- Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu .

+ Thông qua thí nghiệm người ta có thể đánh giá được tính chất cơ lý của vật liệu từ đó đề xuất ứng dụng làm các cấu kiện phù hợp.

+ Là thông số đầu vào quan trọng cho việc tính toán kết cấu

+ Kiểm chứng các loại vật liệu mới và đề xuất hình dạng, kết cấu mới, kết cấu đặc biệt .

- Thí nghiệm đo đạc đánh giá cấu kiện, kết cấu mới.

+ Bổ trợ cho việc tính toán lý thuyết (tính toán cần giả thiết một số tham số đầu vào, có nhiều sai số).

+ Thực hiện đo đạc trên mô hình kết hợp với tính toán lý thuyết giúp cho việc ứng dụng kết cấu đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

-Thí nghiệm đo đạc lập trạng thái ban đầu, đánh giá tuổi thọ còn lại của công trình.

+ Việc đo đạc lấy các thông tin trạng thái ban đầu để khẳng định chất lượng theo yêu cầu của thiết kế và là cơ sở để theo dõi chất lượng công trình theo thời gian.

+ Thông qua đo đạc kiểm tra hiện trạng dự báo tuổi thọ còn lại của công trình

- Nghiên cứu điều chỉnh giả thiết lý thuyết.

+ Trong khoa học kỹ thuật chuyên ngành, trong cơ học vật rắn biến dạng, cơ học công trình việc nghiên cứu lý thuyết chưa giải quyết được đầy đủ mà phải có kết quả nghiên cứu thực nghiệm để làm cơ sở cho việc đánh giá sự phù hợp của các giải thiết đưa ra và xác nhận giái trị đúng đắn của kết quả nhận được từ nghiên cứu lý thuyết

Tham khảo ngay dịch vụ thí nghiệm kiểm định xây dựng chuyên nghiệp của ICCI theo tiêu chuẩn LAS-203 uy tín do Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng cấp chứng nhận tại đây: 

         Dịch vụ thí nghiệm vật liệu xây dựng ICCI

 

 

 

Tư vấn kiểm định xây dựng ICCI