Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Vai trò của công tác thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình

11/04/2021

Vai trò của công tác thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình trong lĩnh vực xây dựng: Thí nghiệm là một trong những công tác vô cùng quan trọng trong hoạt động xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và kinh phí thực hiện công trình.

Hình ảnh thí nghiệm cường độ mẫu khoan bê tông lấy từ công trình

Hình ảnh thí nghiệm cường độ mẫu khoan bê tông lấy từ công trình

1. Vai trò của thí nghiệm nhằm kiểm tra, đánh giá vật liệu theo các chỉ tiêu của quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành:

- Giúp Chủ đầu tư có thể lựa chọn được loại vật liệu phù hợp cho công trình khi triễn khai dự án;

- Giúp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào khi thi công xây dựng công trình;

- Giúp kiểm tra chất lượng thi công của công trình khi nghiệm thu đưa vào sử dụng;

- Giúp kiểm tra đánh giá và xác định nguyên nhân của các sự cố công trình;

- Giúp kiểm tra chất lượng hiện trạng của công trình đang sử dụng phục vụ cho các mục đích khác của Chủ đầu tư;

2. Vai trò của thí nghiệm đối với công tác nghiên cứu

- Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu.

+ Thông qua thí nghiệm người ta có thể đánh giá được tính chất cơ lý của vật liệu từ đó đề xuất ứng dụng làm các cấu kiện phù hợp.

+ Là thông số đầu vào quan trọng cho việc tính toán kết cấu

+ Kiểm chứng các loại vật liệu mới và đề xuất hình dạng, kết cấu mới, kết cấu đặc biệt .

- Thí nghiệm đo đạc đánh giá cấu kiện, kết cấu mới.

+ Bổ trợ cho việc tính toán lý thuyết (tính toán cần giả thiết một số tham số đầu vào, có nhiều sai số).

+ Thực hiện đo đạc trên mô hình kết hợp với tính toán lý thuyết giúp cho việc ứng dụng kết cấu đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

-Thí nghiệm đo đạc lập trạng thái ban đầu, đánh giá tuổi thọ còn lại của công trình.

+ Việc đo đạc lấy các thông tin trạng thái ban đầu để khẳng định chất lượng theo yêu cầu của thiết kế và là cơ sở để theo dõi chất lượng công trình theo thời gian.

+ Thông qua đo đạc kiểm tra hiện trạng dự báo tuổi thọ còn lại của công trình

- Nghiên cứu điều chỉnh giả thiết lý thuyết.

+ Trong khoa học kỹ thuật chuyên ngành, trong cơ học vật rắn biến dạng, cơ học công trình việc nghiên cứu lý thuyết chưa giải quyết được đầy đủ mà phải có kết quả nghiên cứu thực nghiệm để làm cơ sở cho việc đánh giá sự phù hợp của các giải thiết đưa ra và xác nhận giái trị đúng đắn của kết quả nhận được từ nghiên cứu lý thuyết.

Quy định công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng là phòng thí nghiệm thực hiện các thí nghiệm, cung cấp các số liệu kết quả thí nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu chất lượng vật liệu và công trình xây dựng.

- Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận là phòng thí nghiệm được Bộ Xây dựng hoặc Văn phòng Công nhận chất lượng – Tổng Cục Đo lường chất lượng tổ chức xem xét, đánh giá và quyết định công nhận năng lực phòng thí nghiệm với mã số LAS-XD hoặc VILAS. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải đăng ký hoạt động và được công nhận mới có giá trị pháp lý để cung cấp các số liệu thí nghiệm.

- Năng lực phòng thí nghiệm là khả năng hoạt động của phòng thí nghiệm, được đánh giá thông qua các tiêu chí về: không gian và môi trường làm việc của phòng thí nghiệm; trang thiết bị thí nghiệm và khả năng thực hiện của nhân viên thí nghiệm tương ứng với các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử; khả năng tổ chức và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm; hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm.

3. Các yêu cầu đối với phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng được công nhận

a. Phạm vi hoạt động:

- Chỉ có quyền thực hiện những thí nghiệm ghi trong danh mục trong quyết định công nhận.

b. Tổ chức và quản lý:

- Phòng thí nghiệm phải có quyết định thành lập của 1 tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền.

c. Đảm bảo chất lượng

- Phải có đủ trang thiết bị, tay nghề và trình độ quản lý, đảm bảo các số liệu và kết quả thí nghiệm đã công bố là chuẩn xác, sai số nằm trong phạm vi quy định của tiêu chuẩn tương ứng.

d. Lực lượng cán bộ

- Phải có Trưởng phòng, các phó phòng (nếu có), một số công nhân, TNV cho mỗi lĩnh vực TN và những cán bộ cần thiết khác.

- Trưởng, phó phòng phải có trình độ đại học chuyên ngành xây dựng và được đào tạo về quản lý PTN

e. Diện tích mặt bằng

- Diện tích mặt bằng: Phải có diện tích mặt bằng tối thiểu, đạt yêu cầu về điều kiện môi trường làm việc. Diện tích tối thiểu cho mỗi lĩnh vực thí nghiệm không dưới 15m2. Nếu là PTN tổng hợp, diện tích mặt bằng tối thiểu không dưới 30m2.

f. Môi trường

- PTN phải có điều kiện môi trường thoả mãn yêu cầu, có chỗ lưu mẫu theo quy định.

g. Quản lý chất lượng

- Phải xây dựng hệ thống QLCL theo ISO 9001 hoặc theo ISO/IEC 17025.

h. Trang thiết bị

- Phải đáp ứng các trang thiết bị theo yêu cầu của từng tiêu chuẩn thí nghiệm quy định (tham khảo phụ lục TCXDVN 297:2003).

i. Tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn thí nghiệm

- PTN phải có đầy đủ tiêu chuẩn, phương pháp thử hoặc tài liệu hướng dẫn thí nghiệm tương đương.

j. Quản lý mẫu thử

- PTN phải có nơi lưu mẫu, bảo quản mẫu, bảo dưỡng mẫu theo đúng yêu cầu quy định của mỗi phương pháp thử

k. Lưu hồ sơ

- PTN phải lưu giữ hồ sơ báo cáo kết quả đã công bố tối thiểu 5 năm, trường hợp đặc biệt có quy định riêng.

Vai trò của kiểm định chất lượng công trình là nội dung quan trọng trong việc kiểm tra, đánh giá chi tiết về chất lượng công trình phục vụ cho các mục đích khác nhau của Chủ đầu tư trong quá trình sử dụng gồm:

- Kiểm định để đánh giá chất lượng công trình trong quá trình thi công khi có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng so với hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

- Kiểm định để xác định các nguyên nhân của sự cố công trình như nghiêng, lún, nứt, võng trong quá trình thi công hoặc sử dụng.

- Kiểm định để phục vụ công tác bảo dưỡng, bảo trì công trình xây dựng.

- Kiểm định để phục vụ công tác đánh giá chất lượng công trình khi đã hết hạn sử dụng nhưng có nhu cầu tiếp tục sử dụng hoặc có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn.

- Kiểm định để phục vụ cho việc thay đổi công năng sử dụng của công trình.

- Kiểm định để phục vụ cho việc giai quyết các tranh chấp phát sinh trong xây dựng như: Giữa Chủ đầu tư và nhà thầu thi công; Giữa nhà dân và dự án xây dựng lân cận làm hư hỏng, sụt lún nhà dân; …

- Kiểm định để phục vụ cho công tác Chứng nhận đảm bảo an toàn chịu lực công trình nhà xưởng, nhà dân, cao ốc văn phòng, …

- Kiểm định để phục vụ công tác lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời trên mái công trình.

kiểm định xây dựng phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng sau thời gian sử dụngKiểm định xây dựng phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng sau thời gian sử dụng

2. Các căn cứ pháp lý quy định vai trò của thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình:

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 có quy định về việc kiểm định chất lượng công trình tại các điều sau:

- Điều 112. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc thi công xây dựng công trình; khoảng e: Thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng để kiểm định chất lượng công trình khi cần thiết;

- Điều 127. Dừng khai thác sử dụng công trình; Khoảng 3: Việc khai thác sử dụng công trình xây dựng chỉ được tiếp tục khi đã được khắc phục sự cố hoặc được loại bỏ các nguy cơ gây mất an toàn. Trường hợp công trình hết thời hạn sử dụng, nếu có yêu cầu tiếp tục sử dụng thì chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng phải thực hiện kiểm định chất lượng, gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng (nếu có) bảo đảm an toàn, công năng sử dụng của công trình.

- Thông tư 06/2017/TT-BXD hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Nghị định 62/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Nghị định 35/2023/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn về thí nghiệm xây dựng

ICCI - Công ty chuyên thí nghiệm và kiểm định xây dựng uy tín và chất lượng 

Năm 2007 đánh dấu sự ra đời của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế (ICCI) tại Tp Hồ Chí Minh. Đến năm 2013, ICCI đã bắt đầu mở rộng thị trường ra khu vực miền bắc, miền trung. ICCI được thành lập bởi Chủ tịch Nguyễn Thế Dũng, người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành Xây dựng Việt Nam.

Sở hữu phòng thí nghiệm LAS-XD 203 được cơ quan có thẩm quyền công nhận và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, máy móc thiết bị hiện đại, ICCI tự hào với bề dày kinh nghiệm về lĩnh vực kiểm định xây dựng, kiểm định nhà xưởng.

Chi phí thực hiện

- ICCI sẽ tiến hành kiểm tra thông tin hồ sơ kết hợp khảo sát sơ bộ thực tế (nếu cần). Sau khi kiểm tra thông tin sẽ có báo giá kiểm định thực hiện cụ thể với mức chi phí phù hợp đảm bảo tính kinh tế và hiệu quả. 

Tiêu chí thực hiện

- Nhanh chóng.

- Trung Thực.

- Chuyên môn phù hợp.

- Đúng quy định.

Điều kiện năng lực của ICCI và đội ngũ kỹ sư tham gia đảm bảo đầy đủ năng lực kinh nghiệm theo quy định hiện hành. 

- Là doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kiểm định chất lượng công trình xây dựng được Sở Kế Hoạch Đầu Tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305296785  

Giấy đăng ký kinh doanh ICCI

chứng chỉ năng lực tổ chức kiểm định xây dựngChứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được Bộ Xây Dựng công nhận là tổ chức có năng lực thiết kế công trình và kiểm định xây dựng công trình 

- Là tổ chức kiểm định được Bộ Xây Dựng Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng công nhận đủ điều kiện với năng lực, kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực  kiểm định công trình.

- Sở hữu phòng thí nghiệm LAS-XD 203 được cơ quan có thẩm quyền công nhận và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng,

- Đội ngũ kỹ sư ICCI được đào tạo chuyên nghiệp có chứng chỉ hành nghề phù hợp với cấp và loại công trình tham gia.

ICCI từng tham gia kiểm định rất nhiều công trình cấp I, cấp II trên khắp cả nước trải dài khắp các khu vực trên toàn quốc.

Hãy liên hệ ngay với ICCI qua Hotline tư vấn toàn quốc - 0903994577 - dungtvkd@icci.vn - icci@icci.vn nếu công trình của Quý khách hàng đang cần kiểm định nhà xưởng, kiểm định xây dựng, đánh giá nhà máy hoặc gặp sự cố không mong muốn trong quá trình thi công, sử dụng hoặc cần tư vấn các vấn đề liên quan đến xây dựng – Với năng lực và kinh nghiệm của mình, ICCI sẽ đem lại chất lượng và giá trị kinh tế cao nhất cho Quý khách hàng.

Tham khảo thêm:

Dịch vụ thí nghiệm vật liệu xây dựng ICCI

Năng lực hoạt động xây dựng của ICCI

Quy trình kiểm định chất lượng công trình xây dựng ICCI

Thiết bị ICCI phục vụ kiểm định chất lượng công trình

Dịch vụ kiểm định kết cấu nhà xưởng 

Kiểm định kết cấu công trình xây dựng

 

Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế