Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tìm hiểu về các phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng

11/04/2021

Để thực hiện công tác kiểm định công trình xây dựng, hầu hết các kết cấu vật liệu xây dựng được đánh giá tại các phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng với các loại sản phẩm. Các đơn vị thử nghiệm để đảm bảo chất lượng cũng phải được đánh giá và hoạt động theo chuẩn mực tiêu chuẩn thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình xây dựng đã quy định. Trong lĩnh vực VLXD, hệ thống các phòng thử nghiệm đã được công nhận và mang 1 trong 2 mã hiệu sau:

a. Phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng mang mã hiệu VILAS

Là hệ thống phòng thử nghiệm được công nhận theo TCVN ISO/IEC 17025: 2005 do Văn phòng Công nhận chất lượng cấp giấy chứng nhận. Chuẩn mực của tiêu chuẩn này vừa thoả mãn ISO 9001: 2000 về Hệ thống chất lượng vừa thoả mãn ISO/IEC Guid 25 về Quản lý phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn. Nếu phòng thử nghiệm đáp ứng chuẩn mực này thì kết quả thử nghiệm sẽ có điều kiện được thừa nhận lẫn nhau giữa các quốc gia khác.

Hiện tại Việt Nam có khoảng 300 phòng thử nghiệm được công nhận và mang mã hiệu VILAS, trong đó chỉ có 18 phòng thử nghiệm thuộc lĩnh vực VLXD. Viện VLXD có phòng thử nghiệm mang mã hiệu VILAS 03, đây là phòng thử nghiệm đầu tiên về VLXD được công nhận. Qua nhiều năm mở rộng đến nay đã có 170 phép thử được công nhận. Cũng nhờ có sự tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO mà phòng thử nghiệm VILAS 003 ngày càng có uy tín và được ưu tiên chỉ định kiểm định chất lượng công trình của nhiều chủng loại VLXD nhiều hơn.

Hệ thống chất lượng của phòng thử nghiệm đã lập thành văn bản bao gồm:

- Sổ tay chất lượng: Thể hiện các chính sách chất lượng liên quan tới hoạt động thử nghiệm để tạo niềm tin với khách hàng và các cơ quan quản lý, thể hiện các quy trình quản lý về chất lượng, đảm bảo nguồn năng lực phù hợp với tiêu chuẩn ISO và mang đặc trưng riêng của từng phòng thử nghiệm.

- Sổ tay thủ tục: Thể hiện cụ thể các bước thực hiện các chính sách đã công bố.

- Sổ tay phương pháp thử: Gồm các phương pháp thử có trong danh mục áp dụng của phòng thử nghiệm.

- Sổ tay hướng dẫn: Các hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn công việc, hướng dẫn

thao tác thiết bị, hướng dẫn thử nghiệm...

- Sổ tay biểu mẫu: Các biểu mẫu thuộc Hệ thống Chất lượng đang áp dụng.

b. Phòng thí nghiệm mang mã hiệu LASXD

Được công nhận chính bởi Vụ KHCN -BXD và phạm vi chỉ giới hạn cho các PTN xây dựng. Chuẩn mực công nhận theo TCXDVN 297: 2003. Chuẩn mực này đã thừa hưởng TCVN ISO/IEC 17025:2005 và quy định PTN phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000. Nếu các PTN có hệ thống quản lý chất lượng tốt thì đương nhiên có điều kiện để duy trì và ổn định chất lượng. Hiện nay đã có tới khoảng 600 PTN được công nhận.

 

 

Tư vấn kiểm định xây dựng ICCI