Tư vấn dịch vụ toàn quốc

So sánh sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia QCVN 04:2021/BXD về nhà chung cư

28/05/2021

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 03/2021/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BXD về Nhà chung cư.
Theo đó, thay đổi một số nội dung trong Quy chuẩn để áp dụng theo 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới là QCVN 01:2021/BXD về Quy hoạch xây dựng và QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình, đơn cử như sau:
- Yêu cầu về hệ thống cấp nước, thoát nước sinh hoạt đảm bảo các yêu cầu về nhu cầu cấp, thoát nước được quy định trong QCVN 01:2021/BXD. (Hiện hành áp dụng theo QCVN 01:2019/BXD)
- Đường thoát nạn, lối thoát nạn và lối ra khẩn cấp trong nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải tuân thủ quy định của QCVN 06:2021/BXD và QCVN 10:2014/BXD. (Hiện hành áp dụng theo QCVN 06:2010/BXD)
- Nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải đảm bảo các quy định về an toàn cháy theo QCVN 06:2021/BXD. (Hiện hành áp dụng theo QCVN 06:2010/BXD)
Thông tư 03/2021/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ 05/7/2021 và thay thế 
Thông tư 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019.

SO SÁNH SỬA ĐỔI QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 04:2021/BXD VỀ NHÀ CHUNG CƯ

TT

Nội dung trong

QCVN 04:2019

(theo thông tư 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019

Nội dung cập nhật

QCVN 04:2021

(theo TT 03/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021)

Giải thích

1

2

3

4

1

Sửa đổi “QCVN 06:2019/BXD” thành “QCVN 06:2020/BXD”  trong các điều như sau:

Sửa đổi quy chuẩn QCVN 06:2019/BXD thành QCVN 06:2020/BXD do:

-    QC 06 soát xét năm 2020 được bổ sung nhiều nội dung so với QCVN 06:2010

-     Tránh nhầm lẫn do phải tham chiếu nhiều phiên bản QC 06 khi áp dụng.

-    Đảm bảo tính thống nhất trong toàn bộ hệ thống quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

1.1

1.3  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng quy chuẩn này. Trường hợp các tài liệu viện dẫn được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng phiên bản mới nhất.

QCVN 06:2019/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

1.3 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng quy chuẩn này. Trường hợp các tài liệu viện dẫn được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng phiên bản mới nhất.

QCVN 06:2020/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

Xem toàn văn bản quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BXD về Nhà chung cư.

Tư vấn Kiểm định Xây dựng ICCI