Contact suport

Construction news

Hướng dẫn mới về phân loại công trình xây dựng

Nội dung này được đề cập tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

đọc thêm

Kiểm định chuyển đổi công năng

Kiểm định chuyển đổi công năng nhằm xác định chất lượng hiện trạng, tính toán, đánh giá khả năng chịu lực của công trình khi tiến hành cải tạo, chuyển...

đọc thêm

Kiểm định nâng tầng

Mục đích kiểm định nâng tầng nhằm xác định chất lượng hiện trạng để tính toán, đánh giá khả năng chịu lực của công trình khi tiến hành cải tạo, sửa ch...

đọc thêm

Kiểm định tổn thất và xác định nguyên nhân hư hỏng sau bão

Mục đích kiểm định tổn thất xác định nguyên nhân hư hỏng sau bão nhằm xác định chất lượng hiện trạng công trình, kiểm tra, đánh giá nguyên nhân xảy ra...

đọc thêm

Kiểm định sự cố cháy công trình

Mục đích kiểm định sự cố cháy nhằm kiểm định chất lượng hiện trạng công trình để xác định khối lượng hư hỏng hiện hữu (phần hoàn thiện, ME), lên phươn...

đọc thêm