Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Các thủ tục hành chính mới được bổ sung trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

05/06/2024

Theo Quyết định 3384/QĐ-BCA-C07 ngày 16/05/2024 thì một số thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi bổ sung và bãi bỏ như sau

1. 05 thủ tục hành chính mới ban hành. Xem chi tiết tại đây

2. 32 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung.

3. 10 thủ tục hành chính bị bãi bỏ. Xem chi tiếttại đây

Áp dụng trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

I. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

II. 32 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

A. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp trung ương do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH thực hiện

1. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

2. Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

3. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

4. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

5. Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

6. Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

7. Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

8. Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

9. Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

B. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh thực hiện

1. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

2. Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

3. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

4. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

5. Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

6. Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

7. Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

8. Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

9. Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

10. Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

11. Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

12. Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

13. Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

14. Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân

15. Cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

C. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện

1. Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

2. Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại Công an cấp huyện

3. Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại Công an cấp huyện

4. Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

5. Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

6. Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

7. Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân

D. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã

1. Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân

Người viết: KS cơ điện. Lê Minh Văn

Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế