Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Thông tin về Quyết định 79/QĐ-BXD và Thông tư 16/2019/TT-BXD xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

11/04/2021

Theo Khoản 2 Điều 34 Nghị định 32/2015/NĐ-CP quy định:

"Điều 34. Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng là cơ quan chịu trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng và có trách nhiệm: ...

2. Công bố định mức xây dựng, định mức các hao phí tính giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, giá xây dựng, suất vốn đầu tư xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng quốc gia và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác.

...".

Căn cứ vào quy định này thì Bộ trưởng Bộ xây dựng đã ban hành Quyết định 79/QĐ-BXD để công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Đây không phải là văn bản hướng dẫn của Nghị định 32/2015/NĐ-CP, do đó dù Nghị định 32/2015/NĐ-CP đã hết hiệu lực từ ngày 01/10/2019 thì Quyết định này vẫn đang còn hiệu lực.

Thay thế Nghị định 32/2015/NĐ-CP là Nghị định 68/2019/NĐ-CP. Khoản 2 Điều 32 Nghị định 68/2019/NĐ-CP quy định:

"Điều 32. Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng là cơ quan chịu trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng và có trách nhiệm:...

2. Ban hành định mức xây dựng; định mức chi phí; định mức các hao phí và các dữ liệu cơ bản để tính giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng; suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình; chỉ số giá xây dựng quốc gia, chỉ số giá vùng (liên tỉnh) và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác. Tổ chức rà soát thường xuyên và tổng hợp kết quả rà soát điều chỉnh, bổ sung các định mức và ban hành theo định kỳ 2 năm/lần. 

...".

Căn cứ quy định này thì Bộ xây dựng đã ban hành Thông tư 16/2019/TT-BXD để hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Từ đó dẫn đến việc hiện Quyết định 79/QĐ-BXD và Thông tư 16/2019/TT-BXD đều có hiệu lực thi hành và hướng dẫn về cùng một vấn đề. Tuy nhiên, căn cứ Điều 4 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì Thông tư của Bộ xây dựng là văn bản quy phạm pháp luật, tức Thông tư 16/2019/TT-BXD là văn bản quy phạm pháp luật. Còn quyết định của Bộ trưởng, Quyết định 79/QĐ-BXD không phải văn bản quy phạm pháp luật, đây chỉ là văn bản hành chính thôi ạ. Theo Điều 2 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì văn bản QPPL có giá trị áp dụng bắt buộc chung, còn văn bản hành chính thì không. Do đó, trường hợp này sẽ ưu tiên áp dụng Thông tư 16/2019/TT-BXD.

 

Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế