Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

23/09/2023

Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình được quy định tại các văn bản pháp luật sau:

- Luật Xây dựng năm 2014

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

- Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 12/12/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

Theo quy định hiện hành, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình được thực hiện theo các bước sau:

1. Thẩm tra thiết kế xây dựng

Thẩm tra thiết kế xây dựng là việc tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng thực hiện đánh giá, kiểm tra về chất lượng của thiết kế xây dựng công trình.

2. Thẩm định thiết kế xây dựng

Thẩm định thiết kế xây dựng là việc cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện việc đánh giá, kiểm tra về chất lượng của thiết kế xây dựng công trình để làm cơ sở cho việc phê duyệt thiết kế xây dựng.

3. Phê duyệt thiết kế xây dựng

Phê duyệt thiết kế xây dựng là việc người quyết định đầu tư, chủ đầu tư căn cứ vào kết quả thẩm tra, thẩm định của tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng quyết định việc phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

Đối tượng thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng

Theo quy định tại Điều 82 Luật Xây dựng năm 2014, các loại công trình sau đây phải được thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng:

- Công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II

- Công trình xây dựng có yêu cầu bảo đảm an toàn, lợi ích cộng đồng

- Công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công

Nội dung thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng

- Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị có liên quan;

- Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với dự án đầu tư xây dựng;

- Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng;

- Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về an toàn, phòng, chống cháy, nổ;

- Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về bảo vệ môi trường;

- Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về sử dụng vật liệu xây dựng.

Cơ quan thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng

Cơ quan thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng được quy định tại Điều 83 Luật Xây dựng năm 2014, bao gồm:

- Bộ Xây dựng

- Cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh

- Cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện

Trình tự, thủ tục thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng

Trình tự, thủ tục thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng được quy định tại Điều 84 Luật Xây dựng năm 2014 và Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng

Các tổ chức, cá nhân tham gia thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật về xây dựng, bảo đảm chất lượng của thiết kế xây dựng công trình.

Kết luận

Thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình là các bước quan trọng trong quá trình đầu tư xây dựng công trình. Việc thực hiện đúng quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình sẽ giúp đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả ủa công trình ây dựng.

Tham khảo:

Căn cứ lựa chọn tư vấn thẩm tra thiết kế

Những công trình nào cần được thẩm tra thiết kế xây dựng?

Người viết: KSXD. Bùi văn Thái

Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế