Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Chủ đầu tư tự thi công, nghiệm thu công trình thế nào?

11/04/2021

(Chinhphu.vn) – Chủ đầu tư được quyền tự thực hiện các hoạt động xây dựng nếu đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật. Thành phần ký biên bản nghiệm thu theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư số 26/2016/TT-BXD.

Công ty của ông Lê Thanh Hồng Hải (vốn tư nhân 100%) có xin UBND tỉnh để đầu tư dự án nhà máy cấp nước cho các xã nông thôn (khoảng 200 tỷ đồng) với nguồn vốn của công ty. Về vị trí xây nhà máy nước thì công ty tự bỏ tiền ra mua đất của người dân.

Trong quá trình kêu gọi nhà thầu thi công, công ty ông Hải có để lại 1 vài hạng mục phụ để tự thi công. Ông Hải hỏi, sau khi công ty ông thi công thì có cần làm hồ sơ nghiệm thu hay quyết toán không? Mục ký nghiệm thu do đơn vị thi công và chủ đầu tư đều là tên công ty ký có được không? Đơn vị Nhà nước có tham gia nghiệm thu giám sát công việc thi công hay không (vốn hoàn toàn là tư nhân)?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 112 Luật Xây dựng thì chủ đầu tư có nghĩa vụ tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình.

Điều 4 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng quy định, chủ đầu tư được quyền tự thực hiện các hoạt động xây dựng nếu đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện đồng thời việc giám sát và thi công xây dựng công trình thì chủ đầu tư phải thành lập bộ phận giám sát thi công xây dựng độc lập với bộ phận trực tiếp thi công xây dựng công trình.

Thành phần ký biên bản nghiệm thu theo quy định tại Điều 8 (nghiệm thu công việc xây dựng) và Điều 9 (nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng) của Thông tư số 26/2016/TT-BXD.

Trường hợp công trình thuộc đối tượng phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP thì chủ đầu tư phải gửi báo cáo thông tin công trình, báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình về cơ quan chuyên môn về xây dựng để kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

Chinhphu.vn