Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Ban hành 06 loại định mức xây dựng

11/04/2021

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 10/2019/TT-BXD về định mức xây dựng.
Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 10 là các loại định mức sau đây:

- Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình;
- Định mức dự toán xây dựng công trình;
- Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;
- Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ;
- Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
- Định mức sử dụng vật liệu xây dựng.

Những định mức này được áp dụng vào việc xác định chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Xem chi tiết nội dung các định mức tại Thông tư 10/2019/TT-BXD (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020).

Theo Thuvienphapluat.vn