Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tư vấn giám sát trong Khảo sát Vật liệu xây dựng

11/04/2021

1) Nội dung cơ bản công tác Khảo sát Địa chất Vật liệu Xây dựng:

-     Lập phương án thăm dò mỏ VLXD theo yêu cầu của Chủ đầu tư (Thường do tư vấn thiết kế soạn thảo nêu tiêu chí), trên cơ sở các tiêu chuẩn hiện hành hay được kiến nghị. Phương án cần được Chủ đầu tư chấp thuận (sau khi tham vấn Tư vấn thiết kế của mình).

-    Triền khai thi công hiện trường: khoan, đào, lấy các loại mẫu  (đất, đá, nước),

-    Triển khai thí nghiệm vật liệu xây dựng  trong phòng trên các mẫu đất, đá, nước theo phương án đã  đề ra.

-    Tiến hành tổng hợp và lập báo cáo kết quả khảo sát với nội dung:

     + Vị  trí địa lý, điều kiện địa hình,  địa chất chung, giao thông vận chuyển và điều kiện khai thác.

     + Kết quả địa tầng, tính chất thạch học, cơ lý, hóa học v.v... phục vụ cho từng mục đích sử dụng.

     + Tính toán khối lượng, trữ lượng và số bộ ước tính giá thành.

2) Nội dung công tác Tư vấn Giám sát Địa chất Vật liêu Xây dựng:

-    Kiểm tra yêu cầu kỹ thuật, phương án và các tiêu chuẩn kiến nghị áp dụng làm cơ sở để kiểm tra-giám sát.

-    Kiểm tra và giám sát công tác khoan, lấy mẫu ở hiện trường.

-    Kiểm tra và giám sát công tác thí nghiệm trong phòng với thành phần hạt, đầm chặt tiêu chuẩn cho mẫu vật liệu đắp.

-    Kiểm tra và giám sát công thí nghiệm thành phần thạch học, độ cứng đá, độ mài mòn tang quay, độ nhiễm bẩn với đá dăm làm cốt liệu.

-    Kiểm tra và giám sát thí nghiệm phân bố hạt với cát sạn thạch anh để xác ịnh độ cấp phối.

-    Kiểm tra và giám sát việc đánh giá trữ lượng, chất lượng, điều kiện khai thác, vận chuyển và giá thành với các mỏ vật liệu xây dựng kiến nghị cho dự án.

-    Thường xuyên và định kỳ lập báo cáo kết quả thăm dò mỏ vật liệu xây dựng và tiến độ lên Chủ đầu tư. Nhận xét và so sánh với yếu cầu dự án về báo cáo kết quả thăm dò mỏ vật liệu xây dựng.

Tham khảo thêm:

Tư vấn giám sát trong công tác khảo sát địa chất công trình - địa kỹ thuật

Nội dung tư vấn giám sát trong công tác đo đạc địa hình và trắc địa công trình

 

Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế