Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Công bố thông tin về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng công trình

11/04/2021

  - Theo Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

 - Theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Theo Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

 - Theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

 - Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng.

 - Theo Thông tư hướng dẫn công khai thông tin về năng lực của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng công trình.

 Công ty cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế (ICCI) là đơn vị được bộ xây dựng công nhận  về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam trong các lĩnh vực: Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Giám sát chất lượng công trình xây dựng; Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng; Khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II được đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước.

 Xem chi tiết danh sách công bố thông tin về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng công trình tại đây.

 

Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế