Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 11-20/6

11/04/2021

Theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg, người có công với cách mạng đã có nhà ở trước ngày 15/6/2013 (ngày Quyết đinh này có hiệu lực)  sẽ được hỗ trợ 40 triệu/hộ cho trường hợp phá dỡ để xây mới nhà; 20 triệu/hộ để sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà. Ngoài ra, các địa phương trong năm nay phải công bố công khai về đối tượng, tiêu chuẩn được hỗ trợ cũng như hoàn tất việc hỗ trợ 71.000 trường hợp theo danh sách đã báo cáo.