Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Các tiêu chuẩn Việt nam về vật liệu bê tông

11/04/2021

Số hiu tiêu chun

Tên tiêu chun

Xi măng

- TCVN 2682 : 1999

Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 6260 : 1997

Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 4033 : 1995

Xi măng Poóc lăng Puzơlan.

- TCVN 4316 : 1986

Xi măng Poóc lăng xỉ   hạt lò cao - Yêu cầu kỹ thuật .

- TCVN 6067 : 1995

Xi măng Poóc lăng bền sunphát - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 4787 : 1989

Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử.

- TCVN 141    : 1986

Xi măng - Phương pháp phân tích hoá học.

- TCVN 4030 :1985

Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn của bột xi măng.

- TCVN 4031 : 1985

Xi măng - Phương  pháp xác  định  độ dẻo  tiêu  chuẩn,  thi gian ninh kết và tính ổn định thể tích.

- TCVN 4032 : 1985

Xi măng - Phương pháp xác định định giới hạn bền uốn và nén.

- TCVN 6016 : 1995

Xi măng - Phương pháp thử xác định độ bền.

- TCVN 6017 : 1995

Xi măng - Phương pháp xác  định thời  gian đông kết và độ ổn định.

Cốt liu

- TCVN 1770 : 1986

Cát xây dựng  - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 337    : 1986

Cát xây dựng  -  Phương pháp lấy mẫu.

- TCVN 339    : 1986

Cát xây dựng  -  Phương pháp xác định khối lợng riêng.

- TCVN 340    : 1986

Cát xây  dựng  - Phương  pháp xác  định  khối  l−ợng  thể  tích xốp và độ xốp.

- TCVN 341    : 1986

Cát xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm.

- TCVN 342    : 1986

Cát xây  dựng  - Phương  pháp xác  định  thành  phần hạt và

 

mô đun độ lớn.

- TCVN 343    : 1986

Cát xây dựng - Phương pháp xác định chung bùn, bụi, sét.

- TCVN 344    : 1986

Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm l−ng sét.

- TCVN 345    : 1986

Cát xây dựng - Phương pháp xác định tạp chất hữu cơ.

- TCVN 346    : 1986

Cát xây  dựng  - Phương  pháp xác  định  hàm  l−ợng  sunfát, sunfit.

- TCVN 4376 : 1986

Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm l−ng mica.

- TCVN 238  : 1999

Cốt liệu tông  - Phương  pháp hoá học xác định khả năng phản  ứng kiềm - silíc.

- TCVN 1771 : 1987

Đá dăm và sỏi dùng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 1772 : 1986

Đá, si trong xây dựng - Phương pháp thử.

- TCVN 4506 : 1987

Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

Phụ gia

-TCXDVN

Phụ gia hoá học cho bê tông - Yêu cầu kỹ thut

Hỗn hp bê tông và bê tông

- TCVN 3117 : 1993

Bê tông nặng- Phương pháp xác định độ co.

- TCVN 3118 : 1993

Bê tông nặng- Phương pháp xác định cường độ nén.

- TCVN 3119 : 1993

Bê  tông  nặng-  Phương  pháp xác  định  cường  độ kéo khi uốn.

- TCVN 3120 : 1993

Bê tông nặng- Phương pháp xác định cường độ kéo khi bửa.

- TCVN 5726 : 1993

Bê  tông  nặng-  Ph−ơng  pháp xác  định  c−ờng  độ lăng  trụ và

 

mô đun đàn hồi khi nén tĩnh.

-TCVN 4453 : 1995

Kết cấu bê tông  và bê  tông  cốt thép toàn khi - Thi công và nghiệm thu.

-TCVN 191: 1996

Bê tông và vật liệu làm bê tông - Thuật ngữ và định nghĩa

- Chỉ dẫn kỹ thuật

Ch dẫn thiết kế thành phần bê tông các loại

Khi kết cấu bê tông cốt thép được thiết kế theo  tiêu chuẩn nước khác  thì vật liệu bê tông cũng phải giám sát theo tiêu chuẩn nước đó.

Ví dụ: Kết cấu được thiết kế theo  tiêu chuẩn   Việt nam  thì   kích thước viên mẫu chuẩn  được lấy  theo  TCVN  3105-93  (150x150x150  mm),  thí  nghiệm ép mẫu theo TCVN 3118-93 ...

Kết cấu được thiết kế theo  tiêu  chuẩn Mỹ thì  kích thước viên mẫu chuẩn được lấy theo  tiêu chuẩn Mỹ ASTM C 172  - 99  (ệxH = 150x300 mm), thí nghiệm ép mẫu theo tiêu chuẩn Mỹ ASTM C39-  01

Lưu ý các tình huống  thường  gặp:

-  Hệ số quy đổi từ cường  độ nén của bê tông xác định trên viên mẫu hình trụ  kích  thước 150x300 (ệxH)  sang  viên  mẫu  lập phương  kích  thước: 150x150x150 mm: R(Mẫu lập phương) = k x R(mẫu trụ)

             k = 1,15 - 1,25, trung bình k = 1,2  (TCVN 3118-93)

- Kích thước viên mẫu đúc  để kiểm  tra cường  độ phải phù hợp đường kính hạt lớn nhất của cốt liệu sử dụng.

Dmax    =    10,20   mm    (đá    1x2)    dùng   viên    mẫu   kích    thước   tối    thiểu 100x100x100mm;

Dmax = 40 mm (đá 2 x4) dùng viên mẫu kích thước tối thiểu 150x150x150mm; Dmax = 70 mm (đá 4x6) dùng viên mẫu kích thước tối thiểu 200x200x200mm; Dmax = 100  mm (đá 6x8) dùng viên mẫu kích thước tối thiểu 300x300x300mm.

Dùng khuôn  kích thước nhỏ để đúc  các  viên mẫu bê tông  có cốt liệu kích thước to hơn quy định sẽ tạo ra giá trị cường  độ mẫu ép cao hơn 10-30% nhưng đây là  giá trị giả tạo, không đúng cường độ bê tông kết cấu  thực.

Chi tiết tham khảo: 

Tư vấn kiểm định xây dựng ICCI

Tác giả / Nguồn: PGS. TS. Cao Duy Tiến