Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KHU DỊCH VỤ VĂN PHÒNG VÀ CĂN HỘ

KHU DỊCH VỤ VĂN PHÒNG VÀ CĂN HỘ

Công trình: KHU DỊCH VỤ VĂN PHÒNG VÀ CĂN HỘ

Địa điểm: Việt Nam

Quy mô: 20 chu kỳ

Chủ đầu tư: KHU DỊCH VỤ VĂN PHÒNG VÀ CĂN HỘ

Hợp đồng: 575/2011/HĐ-KSQT/TTV-ICCI ngày 01/07/2011

Nhiệm vụ thực hiện: Quan trắc công trình