Contact suport

COMPLEX

COMPLEX

Name: COMPLEX

Address: Viet Nam

Scale: 20 chu kỳ

Investor: KHU DỊCH VỤ VĂN PHÒNG VÀ CĂN HỘ

Contract: 575/2011/HĐ-KSQT/TTV-ICCI ngày 01/07/2011

Task: Settlement monitoring