Contact suport

PHUC TRACH APARTMENT

PHUC TRACH APARTMENT

Name: PHUC TRACH APARTMENT

Address: Viet Nam

Scale: 20 chu kỳ

Investor: CHUNG CƯ PHÚC TRẠCH

Contract: 173/HĐKT ngày 16/03/2010

Task: Settlement monitoring