Contact suport

HOANG VAN THU BUILDING

HOANG VAN THU BUILDING

Name: HOANG VAN THU BUILDING

Address: Tan Binh District, HCMC

Scale: 10 chu kỳ

Investor: CAO ỐC VĂN PHÒNG HOÀNG VĂN THỤ

Contract: 124/HĐKT ngày 15/02/2009

Task: Settlement monitoring