Liên hệ hỗ trợ

Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng

28/03/2017

 


Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 15/2/2017, Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 165/BQL-KHĐT của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông – UBND tỉnh Quảng Ngãi về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp chi phí quản lý dự án tính theo quy định của Nhà nước để Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thực hiện việc quản lý dự án của các tiểu dự án GPMB là Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi và Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thì Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông lập dự toán chi phí theo quy định trình UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt làm căn cứ thực hiện.

Trường hợp Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông quản lý dự án có điều kiện tương tự như Hợp phần xây dựng cầu dân sinh – Dự án LRAMP, thì báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét vận dụng chi phí quản lý dự án như văn bản số 2402/BXF-KTXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng.

Theo Tuyết Hạnh - Báo Xây dựng


Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 15/2/2017, Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 165/BQL-KHĐT của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông – UBND tỉnh Quảng Ngãi về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp chi phí quản lý dự án tính theo quy định của Nhà nước để Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thực hiện việc quản lý dự án của các tiểu dự án GPMB là Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi và Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thì Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông lập dự toán chi phí theo quy định trình UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt làm căn cứ thực hiện.

Trường hợp Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông quản lý dự án có điều kiện tương tự như Hợp phần xây dựng cầu dân sinh – Dự án LRAMP, thì báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét vận dụng chi phí quản lý dự án như văn bản số 2402/BXF-KTXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng.

Theo Tuyết Hạnh - Báo Xây dựng