Contact suport

BINH PHUOC CEMENT FACTORY

BINH PHUOC CEMENT FACTORY

Name: BINH PHUOC CEMENT FACTORY

Address: Binh Phuoc Province

Scale: 5.000 m2

Investor: CN Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên-Nhà máy xi măng Bình Phước

Contract: 41/2015/HĐKT

Task: verification of design