Contact suport

THU THIEM LAKE VIEW TOWER 1

THU THIEM LAKE VIEW TOWER 1

Name: THU THIEM LAKE VIEW TOWER 1

Address: Lot 3-1 Thu Thiem New City, District 2, Ho Chi Minh city

Scale: 14.059 m2

Investor: CÔNG TY TNHH MTV BẮC THỦ THIÊM

Contract: 03/2016/HĐTV-CII

Task: Construction Quality Inspection