Contact suport

THU THIEM LAKE VIEW 2

THU THIEM LAKE VIEW 2

Name: THU THIEM LAKE VIEW 2

Address: Lot 4-7 Thu Thiem New City, District 2, Ho Chi Minh city

Scale: 6.516 m2

Investor: CÔNG TY TNHH MTV KHU BẮC THỦ THIÊM

Contract: 22/2017/HĐTV-CII

Task: Construction Quality Inspection