Contact suport

FACTORY

FACTORY

Name: FACTORY

Address: Viet Nam

Scale: Diện tích khu đất: 37.740 m2.

Investor: NHÀ MÁY SX GẠCH BT NHẸ KHÍ CHƯNG ÁP

Contract: 2904/HĐKT/ICCI-VH/10 ngày 29/04/2010

Task: