Contact suport

FACTORY

FACTORY

Name: FACTORY

Address: Viet Nam

Scale: 8.2ha

Investor: NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU

Contract: 773/HĐKT ngày 28/09/2011

Task: Design construction