Contact suport

LANDMARK 81 - MONORAIL, SUPERDECK,CANOPY ...

LANDMARK 81 - MONORAIL, SUPERDECK,CANOPY ...

Name: LANDMARK 81 - MONORAIL, SUPERDECK,CANOPY ...

Address: BINH THANH, HCMC

Scale: 10.000 m2

Investor: CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI ALUMINUM VINA

Contract: 76/2018/HĐKT

Task: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công