Tư vấn dịch vụ toàn quốc

CHOLON TOWER

CHOLON TOWER

Công trình: CHOLON TOWER

Địa điểm: Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 33.000 m2

Chủ đầu tư: CHOLON TOWER

Hợp đồng: CHOLON/ICCI

Nhiệm vụ thực hiện: Thẩm tra thiết kế và dự toán