Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin xây dựng

Thông tư 09/2023/TT-BXD sửa đổi 1:2023 QCVN 06: 2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

Sửa quy định đảm bảo an toàn cho người trong Quy chuẩn an toàn cháy cho nhà, công trình

đọc thêm

Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình?

Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình?

đọc thêm

Quyết toán hợp đồng xây dựng khác với quyết toán vốn đầu tư của dự án ở điểm nào? Nội dung quyết toán hợp đồng xây dựng?

Quyết toán hợp đồng xây dựng khác với quyết toán vốn đầu tư của dự án ở điểm nào? Nội dung quyết toán hợp đồng xây dựng?

đọc thêm

Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thiết kế xây dựng công trình ?

Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thiết kế xây dựng công trình?

đọc thêm

Về mặt pháp lý, hồ sơ hợp đồng kiểm định xây dựng phải bao gồm các tài liệu gì? Yêu cầu của hợp đồng kiểm định xây dựng cần thiết phải bao gồm những nội dung gì?

Về mặt pháp lý, hồ sơ hợp đồng kiểm định xây dựng phải bao gồm các tài liệu gì? Yêu cầu của hợp đồng kiểm định xây dựng cần thiết phải bao gồm những n...

đọc thêm

Trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam việc lựa chọn loại hợp đồng và hình thức giá hợp đồng nào là phù hợp, ít rủi ro nhất?

Trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam việc lựa chọn loại hợp đồng và hình thức giá hợp đồng nào là phù hợp, ít rủi ro nhất? Để hạn chế tối đa những rủi ro...

đọc thêm