Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Chi phí thiết kế điều chỉnh

Hỏi

Chi phí thiết kế điều chỉnh

Công ty tôi có thực hiện tư vấn thiết kế thi công công trình nhà nước cấp tỉnh, vốn đầu tư của tỉnh. Chúng tôi đã hoàn thành hồ sơ thiết kế thi công năm 2009. Hồ sơ thiết kế đã được thẩm tra, tuy nhiên chưa được tỉnh phê duyệt do chưa bố trí được nguồn vốn. Đến năm 2015, Tỉnh bố trí được nguồn vốn. Dự án đầu tư điều chỉnh được lập lại, bổ sung chức năng công trình, điều chỉnh bổ sung nhiệm vụ thiết kế và áp dụng tiêu chuẩn thiết kế mới cho công trình tại thời điểm. Dự án đầu tư điều chỉnh được phê duyệt năm 2015. Chủ đầu tư sau đó ký phụ lục hợp đồng năm 2016 (chuyển tiếp từ hợp đồng cũ năm 2009) quy định việc lập lại toàn bộ hồ sơ thiết kế thi công, thay đổi bổ sung công năng công trình, bổ sung trang thiết bị, thay đổi kết cấu chịu lực, móng công trình vv… theo thiết kế cơ sở điều chỉnh được phê duyệt năm 2015). Phụ lục hợp đồng tạm xác định chi phí thiết kế thi công theo định mức tỷ lệ % quy định tại Quyết định 957/QĐ-BXD nhân với giá trị xây lắp công trình tạm tính tại Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh, và có ghi rõ giá trị thanh toán sau này là gía trị được duyệt theo QĐ phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Như vậy với việc lập lại hồ sơ thiết kế thi công, thay đổi bổ sung công năng, bổ sung trang thiết bị, thay đổi kết cấu chịu lực, móng công trình vv.. so với thiết kế cũ, thì chi phí thiết kế công trình có được tính hệ số điều chỉnh tăng định mức chi phí thiết kế (quy định tại mục 3.3.6.1 của Quyết định 957/QĐ-BXD) hay không ? Nếu trường hợp không được tính hệ số điều chỉnh tăng nêu trên thì chi phí thiết kế công trình cũ năm 2009 được tính như thế nào ? Xin cám ơn.

dateanhlq@yahoo.comdate 18/05/2021

Đáp

Chào anh

Sau khi nhận được yêu cầu từ anhICCI có ý kiến trao đổi như sau:

 Căn cứ Mục 3.3.6.1 Quyết định 957/QĐ-BXD quy định:

"3.3.6. Định mức chi phí thiết kế điều chỉnh tăng, giảm trong các trường hợp sau:

3.3.6.1. Điều chỉnh tăng định mức chi phí thiết kế:

a) Công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng:

- Thiết kế sửa chữa, cải tạo, nâng cấp :

+ Trường hợp thiết kế không thay đổi kết cấu chịu lực của công trình: k = 1,1.

+ Trường hợp thiết kế có thay đổi kết cấu chịu lực của công trình hoặc thiết kế cải tạo, nâng cấp dây chuyền công nghệ, bổ sung thiết bị: k = 1,2.

+ Trường hợp thiết kế có thay đổi kết cấu chịu lực và móng của công trình hoặc hạng mục công trình: k =1,3.

- Thiết kế mở rộng có tính toán kết nối với dây chuyền công nghệ của công trình hiện có: k = 1,15. Các trường hợp thiết kế mở rộng khác: k = 1,0.

b) Thiết kế xây dựng công trình xây dựng ở hải đảo điều chỉnh với hệ số k = 1,15."

Nội dung trên đang hướng dẫn về việc điều chỉnh tăng định mức chi phí thiết kế cho công trình sữa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng. Theo thông tin anh cung cấp thì dự án chưa triển khai xây dựng do đó việc áp dụng theo Mục 3.3.6.1 điều chỉnh tăng định mức công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp là chưa phù hợp. 

Tại Mục 1.1 Quyết định 957/QĐ-BXD 2009 có nêu "... Trường hợp vận dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn theo công bố tại Quyết định này không phù hợp (không đủ chi phí hoặc thừa chi phí) thì chủ đầu tư xem xét quyết định điều chỉnh định mức hoặc lập dự toán để xác định chi phí."

Theo hướng dẫn này nếu việc áp dụng định mức theo Quyết định này (không đủ chi phí hoặc thừa chi phí) thì chủ đầu tư xem xét quyết định điều chỉnh định mức hoặc lập dự toán để xác định chi phí ạ.  

Thông tin trao đổi cùng anh!

 có ý kiến trao đổi như sau:

 Căn cứ Mục 3.3.6.1 Quyết định 957/QĐ-BXD quy định:

"3.3.6. Định mức chi phí thiết kế điều chỉnh tăng, giảm trong các trường hợp sau:

3.3.6.1. Điều chỉnh tăng định mức chi phí thiết kế:

a) Công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng:

- Thiết kế sửa chữa, cải tạo, nâng cấp :

+ Trường hợp thiết kế không thay đổi kết cấu chịu lực của công trình: k = 1,1.

+ Trường hợp thiết kế có thay đổi kết cấu chịu lực của công trình hoặc thiết kế cải tạo, nâng cấp dây chuyền công nghệ, bổ sung thiết bị: k = 1,2.

+ Trường hợp thiết kế có thay đổi kết cấu chịu lực và móng của công trình hoặc hạng mục công trình: k =1,3.

- Thiết kế mở rộng có tính toán kết nối với dây chuyền công nghệ của công trình hiện có: k = 1,15. Các trường hợp thiết kế mở rộng khác: k = 1,0.

b) Thiết kế xây dựng công trình xây dựng ở hải đảo điều chỉnh với hệ số k = 1,15."

Nội dung trên đang hướng dẫn về việc điều chỉnh tăng định mức chi phí thiết kế cho công trình sữa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng. Theo thông tin anh cung cấp thì dự án chưa triển khai xây dựng do đó việc áp dụng theo Mục 3.3.6.1 điều chỉnh tăng định mức công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp là chưa phù hợp. 

Tại Mục 1.1 Quyết định 957/QĐ-BXD 2009 có nêu "... Trường hợp vận dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn theo công bố tại Quyết định này không phù hợp (không đủ chi phí hoặc thừa chi phí) thì chủ đầu tư xem xét quyết định điều chỉnh định mức hoặc lập dự toán để xác định chi phí."

Theo hướng dẫn này nếu việc áp dụng định mức theo Quyết định này (không đủ chi phí hoặc thừa chi phí) thì chủ đầu tư xem xét quyết định điều chỉnh định mức hoặc lập dự toán để xác định chi phí ạ.  

Thông tin trao đổi cùng anh!

Gửi câu hỏi