Contact suport

XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU HOÀNG ANH

XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU HOÀNG ANH

Name: XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU HOÀNG ANH

Address: Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Scale: 17.000 m2

Investor: XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU HOÀNG ANH

Contract: 184/2017/HĐKT

Task: Kiểm định chất lượng công trình