Contact suport

SUNGJIN INC VINA CO., LTD

SUNGJIN INC VINA CO., LTD

Name: SUNGJIN INC VINA CO., LTD

Address: Binh Chuan, Thuan An, Binh Duong

Scale: 12.500 m2

Investor: SUNGJIN INC VINA CO., LTD

Contract: 210 /2019/HĐKT

Task: Construction Quality Inspection