Contact suport

THAM LUONG - BEN CAT WASTEWATER TREAMENT PLANT

THAM LUONG - BEN CAT WASTEWATER TREAMENT PLANT

Name: THAM LUONG - BEN CAT WASTEWATER TREAMENT PLANT

Address: An Phu Dong ward, District 12, HCMC

Scale: 7.000 m2

Investor: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ ĐIỀN

Contract: 0807/2017/PX-MH

Task: inspection of quality