Contact suport

TRIBAT

TRIBAT

Name: TRIBAT

Address: Da Phuoc Commune, Binh Chanh District, HCMC

Scale: 1.000 m2

Investor: Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh học Sài Gòn Xanh

Contract: 68/2016/HĐKT 30/06/2016

Task: inspection of quality