Contact suport

PYUNG AN

PYUNG AN

Name: PYUNG AN

Address: Loi Thuan, Ben Cau, Tay Ninh

Scale: 12.500 m2

Investor: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Contract: 144/2018/HĐKT

Task: Construction Quality Inspection