Contact suport

FULIN

FULIN

Name: FULIN

Address: Long Binh, Bien Hoa

Scale: 3600 m2

Investor: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Contract: 156/2017/HĐKT

Task: inspection of quality