Contact suport

BIEN HOA - TRI AN SUGAR FACTORY

BIEN HOA - TRI AN SUGAR FACTORY

Name: BIEN HOA - TRI AN SUGAR FACTORY

Address: Tri An, Bien Hoa, Dong Nai

Scale: 3.500 m2

Investor: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

Contract: 037/2012/HĐKT ngày 09/07/2012

Task: inspection of quality