Contact suport

WAREHOUSE - DUY HUNG LOGISTICS

WAREHOUSE - DUY HUNG LOGISTICS

Name: WAREHOUSE - DUY HUNG LOGISTICS

Address: Di An, Binh Duong

Scale: 2.000 m2

Investor: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

Contract: 41/2018/HĐKT

Task: