Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHẦN KẾT CẤU NHÀ KHO

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHẦN KẾT CẤU NHÀ KHO

Công trình: KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHẦN KẾT CẤU NHÀ KHO

Địa điểm: Hà Nội

Quy mô: 8.500 m2

Chủ đầu tư: INTECH

Hợp đồng: ICCI17722

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định kết cấu nhà kho