Contact suport

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI QUẢNG HƯNG THANH HÓA (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI QUẢNG HƯNG THANH HÓA (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

Name: KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI QUẢNG HƯNG THANH HÓA (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

Address: Quảng Hưng, Thanh Hóa

Scale: Kiểm định kết cấu công trình phục vụ công tác lắp tấm năng lượng mặt trời

Investor: GYL

Contract: ICCI28520

Task: Quality verification of contruction work