Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI BẮC GIANG (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI BẮC GIANG (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

Công trình: KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI BẮC GIANG (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

Địa điểm: Lạng Giang, Bắc Giang

Quy mô: 15.000 m2

Chủ đầu tư: GYL

Hợp đồng: ICCI28520

Nhiệm vụ thực hiện: kiểm định xây dựng chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình