Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG KHI XẢY RA SỰ CỐ TẠI KIÊN GIANG

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG KHI XẢY RA SỰ CỐ TẠI KIÊN GIANG

Công trình: KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG KHI XẢY RA SỰ CỐ TẠI KIÊN GIANG

Địa điểm: Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang

Quy mô: 11.000 m2

Chủ đầu tư: VIA

Hợp đồng: 291/2020/HDKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng hiện trạng công trình để đánh giá độ an toàn, khả năng sử dụng của các cấu kiện, hạng mục công trình, đề xuất giải pháp xử lý, bốc tách khối lượng và lập dự toán xử lý hợp lý để khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra.