Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI LONG BÌNH (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI LONG BÌNH (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

Công trình: KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI LONG BÌNH (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

Địa điểm: Long Bình, Đồng Nai

Quy mô: 25.000 m2

Chủ đầu tư: GYL

Hợp đồng: ICCI28520

Nhiệm vụ thực hiện: ICCI28520