Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH TỔN THẤT DO SỰ CỐ TẠI THANH HÓA

KIỂM ĐỊNH TỔN THẤT DO SỰ CỐ TẠI THANH HÓA

Công trình: KIỂM ĐỊNH TỔN THẤT DO SỰ CỐ TẠI THANH HÓA

Địa điểm: Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Quy mô: 2.500 m2

Chủ đầu tư: VIETADJUSTER

Hợp đồng: 328/2020/HDKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng hiện trạng để xác định mức độ tổn thất chi tiết, đề xuất phương án và chi phí khắc phục hợp lý đối với hạng mục mái tôn và xà gồ của công trình.