Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CHỊU LỰC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG CHỊU LỰC NHÀ XƯỞNG CAO SU

KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CHỊU LỰC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG CHỊU LỰC NHÀ XƯỞNG CAO SU

Công trình: KIỂM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CHỊU LỰC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG CHỊU LỰC NHÀ XƯỞNG CAO SU

Địa điểm: KCN Việt Hương, An Tây, Bến Cát, Bình Dương

Quy mô: 8700 m2

Chủ đầu tư: CHUNXIANG

Hợp đồng: ICCI26222

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chịu lực công trình nhằm xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình