Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG KHI XẢY RA SỰ CỐ TẠI QUẢNG NAM

KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG KHI XẢY RA SỰ CỐ TẠI QUẢNG NAM

Công trình: KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG KHI XẢY RA SỰ CỐ TẠI QUẢNG NAM

Địa điểm: Duy Tân, Duy Xuyên, Quảng Nam

Quy mô: 15.000 m2

Chủ đầu tư: VRS VIETADJUSTERS

Hợp đồng: 272/2020/HDKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng hiện trạng để đánh giá độ an toàn, khả năng sử dụng của các cấu kiện, hạng mục công trình, lên phương án và dự toán sửa chữa khắc phục hợp lý để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.