Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN CHỊU LỰC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN CHỊU LỰC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC

Công trình: KIỂM ĐỊNH AN TOÀN CHỊU LỰC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC

Địa điểm: Vĩnh Phương, TP Nha Trang, Khánh Hòa

Quy mô: 20.000 m2

Chủ đầu tư: DMNT

Hợp đồng: ICCI2121

Nhiệm vụ thực hiện: The inspection for the safety certificates bearing works