Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN CHỊU LỰC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC ĐÔNG HÒA, BÌNH DƯƠNG

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN CHỊU LỰC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC ĐÔNG HÒA, BÌNH DƯƠNG

Công trình: KIỂM ĐỊNH AN TOÀN CHỊU LỰC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC ĐÔNG HÒA, BÌNH DƯƠNG

Địa điểm: Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương

Quy mô: 5.000 m2

Chủ đầu tư: TRƯỜNG TIỀN

Hợp đồng: ICCI4821

Nhiệm vụ thực hiện: kiểm định an toàn chịu lực công trình