Contact suport

K96

K96

Name: K96

Address: District 6, HCMC

Scale: Quận 6, Tp Hồ Chí Minh

Investor: TỔNG CÔNG TY ĐTPT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ BỘ QUỐC PHÒNG

Contract: 12/04/2017

Task: inspection of quality