Contact suport

BEN CHUONG DUONG APARTMENT

BEN CHUONG DUONG APARTMENT

Name: BEN CHUONG DUONG APARTMENT

Address: 381 Ben Chuong Duong, District 1, HCMC

Scale: 6.436 m2 , tổng số căn hộ: 286 căn hộ

Investor: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Contract: 04/2012/HĐKT ngày 01/12/2012

Task: inspection of quality