Contact suport

TRUNG NGUYEN COFFEE - WASTE WATER TREATMENT SYSTEM

TRUNG NGUYEN COFFEE - WASTE WATER TREATMENT SYSTEM

Name: TRUNG NGUYEN COFFEE - WASTE WATER TREATMENT SYSTEM

Address: Ben Cat, Binh Duong

Scale: Hệ thống xử lý nước thải

Investor: CÔNG TY TNHH ĐTXD MT CÔNG NGHỆ DƯƠNG NHẬT

Contract: 41/2013/HĐKT ngày 04/01/2013

Task: inspection of quality