Contact suport

HD BANK AN GIANG

HD BANK AN GIANG

Name: HD BANK AN GIANG

Address: Mỹ Long, Long xuyen, An Giang

Scale: 1.200 m2

Investor: NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Contract: 67/2016/HĐKT ngày 30/06/2016

Task: inspection of quality