Contact suport

THE ENCAMPMENT

THE ENCAMPMENT

Name: THE ENCAMPMENT

Address: Viet Nam

Scale: Diện tích sàn xây dựng 3.247 m2.

Investor: TIỂU ĐOÀN CS ĐẶC NHIỆM SỐ 2

Contract: 221/2010/HĐKT-GS ngày 31/05/2010

Task: Supervision