Contact suport

CÔNG TY TNHH PLUMMY GARMENT VIỆT NAM

CÔNG TY  TNHH PLUMMY GARMENT VIỆT NAM

Name: CÔNG TY TNHH PLUMMY GARMENT VIỆT NAM

Address: Hưng Nhân, Hưng Hòa, Thái Bình

Scale: 20.000 m2

Investor: CÔNG TY TNHH PLUMMY GARMENT VIỆT NAM

Contract: 130/2017/HĐKT

Task: Kiểm định chất lượng công trình